המלצות בריאות

לקראת הקורס

  • לוודא מצב בריאותי תקין ע"י ביצוע בדיקת כושר ומאמץ (יש להתייעץ עם רופא המשפחה).
  • בימי האימון מומלץ להגביר צריכת מים ולהימנע משתיית משקאות אלכוהוליים.


מהלך האימון

  • מומלץ לשתות מים ככל שניתן
  • במידה ומרגישים חולשה מומלץ להאט / לעצור עד להתאוששות.

הצהרת בריאות משתתף

על ידי רכישת הקורס אני מצהיר בזאת שהנני בריא וכשיר פיזית ונפשית להשתתף בפעילות הגופנית (להלן: "סופרמאס בלי ציוד") .

אני מצהיר כי מצבי הגופני והנפשי נבדק ואושר בטרם התחלתי את הקורס בידי רופא מוסמך ולא נמצא כל ממצא חריג.

ידוע לי כי תכנית האימונים כרוכה במאמץ פיזי ואני מבין כי השתתפותי, במידה ואיני כשיר גופנית כיאות, עלולה לסכן את בריאותי.

ידוע לי כי הסכמת המארגנים להשתתפותי בתכנית נשענת על הצהרתי זו כי אני בריא וכשיר להשתתף במרוץ.

הנני מצהיר כי במידה ויחול שינוי במצבי הפיזי או הנפשי לא אמשיך בפעילות הגופנית ללא המלצת רופא משפחה או כל גורם בריאותי מוסמך אחר שיקבע את המשך פעילותי.

אני מצהיר גם כי אין לי ולא יהיו כל טענות ו/או תביעות מכל סוג שהוא כלפי מארגני, בגין כל נזק שיגרם לי ולרכושי כתוצאה מהשתתפות במרוץ, אם יגרם לי.

אני מתחייב בזאת למלא את כל הוראות והתקנות שמופיעות בקורס .

אני מצהיר כי קראתי את תקנון האתר ואני מבין ומאשר אותו.

טופס זה מנוסח בלשון זכר לצורך נוחיות בלבד והוא תקף לכל דבר ועניין לשני המינים.